Archive for the tag "MiG-29"

Andriy Pilshchykov aka Juice

In memory of Andriy Pilshchykov aka “Juice”